Facebook

Fundusze unijne

W ramach przygotowywania projektów unijnych oferujemy poniższe usługi: Firma „Biuro Beaty” to zespół specjalistów zajmujących się kompleksową obsługą finansową i doradczą a także zarządzaniem projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską na każdym etapie, od ich przygotowania – wnioskowania o środki, poprzez wdrażanie, realizację, do rozliczenia końcowego. Korzyści wynikające z podpisania umowy z naszą firmą, a nie z osobą fizyczną, to uzyskanie, przy takich samych kosztach, wsparcia nie jednej osoby o ograniczonej wiedzy i umiejętnościach, ale kompleksowej pomocy grupy osób, z których każda jest specjalistą w wybranej sferze przygotowywania i realizacji projektów unijnych.

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do właściwej Instytucji Wdrażającej
 • Utrzymywanie kontaktu z Instytucją Wdrażającą…
 • Planowanie wydatków dla przyszłych projektów; tworzenie harmonogramów – budżetów projektów, z uwzględnieniem kategorii i podkategorii wydatków
 • Weryfikacja podkategorii wydatków wg budżetu projektów pod kątem finansowym oraz rachunkowo – księgowym
 • Klasyfikacja budżetowa poszczególnych wydatków – dział, rozdział, paragraf
 • Tworzenie propozycji całościowego planu finansowego

W ramach rozliczania projektów unijnych oferujemy:

 • Finansowe rozliczanie Projektu zgodnie z wymogami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w tym sporządzanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi przez Instytucję Wdrażającą załącznikami oraz sprawozdawczość finansowa (okresowa, roczna oraz końcowa).
 • Monitorowanie finansowej realizacji Projektu w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy i zatwierdzony budżet, w tym analiza bieżąca wydatków oraz monitorowanie przepływów na koncie bankowym Projektu
 • Prowadzenie obsługi księgowej związanej z realizacją Projektu w tym prowadzenie ewidencji wydatków i wpływów
 • Realizacja przelewów i obsługa konta bankowego Projektu
 • Rozliczanie bieżące kosztów Projektu
 • Weryfikacja rachunkowa i formalna dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu, w tym dokonywanie stosownych adnotacji na opisie tych dokumentów
 • Analiza wydatków ponoszonych w ramach Projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów księgowych dotyczących Projektu „sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym”
 • Prowadzenie pomocniczej analitycznej ewidencji księgowej Projektu oraz księgowości syntetycznej
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją finansową Projektu oraz sporządzanie zestawień, raportów oraz analiz finansowych niezbędnych do prawidłowej jego realizacji
 • Przygotowywanie harmonogramu składania wniosków o płatność
 • Przygotowywanie aktualnej prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami biura Projektu

W ramach zarządzania projektami unijnymi proponujemy:

 • Całościowe zarządzanie projektem – zgodnie z wymogami, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego
 • Odpowiedzialność za realizację działań projektu w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo- finansowy
 • Terminowe przygotowanie i przekazywanie do Instytucji Wdrażającej sprawozdań z realizacji projektu: kwartalnych, rocznych oraz końcowego rozliczającego projekt, a także zatwierdzanie tych sprawozdań na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz informowanie niezwłocznie Zamawiającego oraz Instytucji Wdrażającej o zaistniałych nieprawidłowościach
 • Pomiar wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie z określonymi wskaźnikami monitoringu dla projektu
 • Przekazywanie do Instytucji Wdrażającej informacji o wszystkich uczestnikach projektu wraz ze sprawozdaniami okresowymi i sprawozdaniem końcowym, zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej
 • Nadzór nad realizacją wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Ewaluacja projektu
 • Rekrutacja uczestników projektu
 • Promocja projektu zgodnie z zasadami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Koordynowanie realizacji zadań przez osoby zatrudnione na rzecz projektu
 • Koordynowanie procedury wyboru Wykonawcy szkoleń
 • Nadzór nad Wykonawcami z którymi zostały podpisane umowy w zakresie realizacji Projektu
 • Nadzór nad funkcjonowaniem biura projektu, zabezpieczenie dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej

Odwiedź naszą stronę na facebooku

facebook-icon

Nasze biura

ul. Jarosława Dąbrowskiego 49A
05-091 Ząbki

Kontakt z biurem

tel.: (22) 427 50 61
fax: (22) 427 54 77

tel. kom.: 608 324 077
tel. kom:  887 179 205

e-mail:  sekretariat@biurobeaty.com.pl